KIẾN TẠO TƯƠNG LAI, ĐỂ XÂY DỰNG MỘT MÔI TRƯỜNG AN SINH TỐT NHẤT CHO XÃ HỘI. ĐÓ LÀ MỤC ĐÍCH CỦA FILMORE ĐANG NGÀY GẦY DỰNG.