Không gian sống phải mang tính kết nối cảm xúc rất mạnh mẽ. Nơi mọi cư dân đều thực sự có cảm giác đây là thế giới mà mình thuộc về.